Na een synthese van de verschillende studies over de raming van de belastingfraude in België stelt deze studie twee ramingen van het fenomeen voor uitgaande van twee verschillende benaderingen. De eerste stoelt op een vergelijking tussen de gegevens uit de enquête gezinsbudget en de belastingstatistieken, en komt tot het besluit dat er in 2006 ongeveer 20 miljard euro aan inkomsten verloren is gegaan. De tweede steunt op het verschil tussen de theoretische en impliciete BTW-tarieven en komt uit op een inkomstenderving van ongeveer 16 miljard euro. Die ramingen liggen in de lijn van de resultaten van de andere uitgevoerde studies.

De Sprekers

Danièle Meulders is gewoon hoogleraar aan de Université Libre de Bruxelles waar ze aan het hoofd staat van de onderzoeksgroep « Economie du Travail et de l’Emploi (ETE) » van het departement toegepaste economie (DULBEA). Ze is lid van de Europese deskundigengroep “Gelijkheid van man en vrouw en werkgelegenheid” (EGGE) alsook adjunct-directrice van de Europese onderzoeksgroepering “Marché du travail et genre en Europe” (MAGE). Haar onderzoeksthema’s zijn, wat arbeidseconomie betreft: de evaluatie van het arbeidsmarktbeleid en de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt (soort van werk, loonverschillen, segregatie op het vlak van bezetting van posten) en de effecten van het ouderschap op de werkgelegenheid en, wat staatshuishoudkunde betreft: sociale bescherming, belasting en herverdeling van de inkomens, armoede en effecten van het overheidsbeleid op de beslissingen van de individuen.

Het debat zal ingeleid worden door Jozef PACOLET.

Prof. Dr. Jozef Pacolet (1951), hoofddocent en hoofd Onderzoeksgroep Verzorgingsstaat en Wonen van het HIVA-Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de Katholieke Universiteit Leuven en docent aan de HUB. Hij studeerde economie aan de Katholieke Universiteit Leuven waar hij in 1989 promoveerde op de marktstructuur en de schaalvoordelen in de Belgische financiële sector. Sinds 1983 verricht hij aan het HIVA onderzoek over de relatie economie en verzorgingsstaat met specifieke interesse voor de relatie economie, vergrijzing en sociale bescherming en de organisatie van de zorgsector, op zowel micro-, meso-, als macro-vlak. In het kader van de houdbaarheid van de verzorgingsstaat werden ook diverse studies verricht over fiscaliteit, belasten en niet-belasten en fiscale en sociale fraude.