Sedert enkele jaren staat de doelmatigheid en het bereik van de tariefkorting in de registratierechten (het zgn. klein beschrijf) ter discussie. De tariefkorting wordt nu toegekend op basis van het kadastraal inkomen. Omdat deze geïmputeerde huurinkomsten sinds geruime tijd enkel geïndexeerd worden en een algemene perequatie is uitgebleven, worden er vragen gesteld bij de betekenis van deze grondslag en de verdelingseffecten die daarvan kunnen uitgaan. Met het oog op mogelijke hervormingen simuleerde het Steunpunt Fiscaliteit en Begroting de begrotingseffecten van 6 scenario’s die niet langer het kadastraal inkomen, maar wel de verkoopprijs als uitgangspunt nemen. Tijdens deze BIOF-voorstelling worden de voor- en nadelen van de verschillende scenario’s en de te verwachten effecten voorgesteld. Aanvullend worden inzichten voorgesteld van flankerend onderzoek.