De tax shift is een van de belangrijkste hervormingen van de regering. Ze beantwoordt aan een lange lijst aanbevelingen, met name van de Europese Commissie, de OESO en het IMF die alle aan België voorgesteld hebben de structuur van zijn afhoudingen te wijzigen door de afhoudingen op werk te verminderen en die op andere basissen te verhogen. De Hoge Raad van Financiën had in haar rapport van augustus 2014 verschillende scenario's geformuleerd.

De macro-economische gevolgen van de tax shift werden onderzocht door het Federaal Planbureau en de Nationale Bank. De werkzaamheden die tijdens dit middagdebat voorgesteld zullen worden, vormen een aanvulling hierop: het gaat hier om een hoofdzakelijk micro-economisch onderzoek dat uitgaat van de effecten op de billijkheid en op de efficiëntie van deze hervorming. De herverdeeleffecten worden geanalyseerd aan de hand van een micro-simulatiemodel. De effecten op de efficiëntie zijn gericht op de effecten op het werkaanbod via een nieuw structureel micro-econometrisch model waarmee de terugverdieneffecten gedetailleerder ingeschat kunnen worden.

Auteur

André DECOSTER is professor aan de KU LEUVEN, Faculty of Business and Economics, het leeuwendeel van zijn publicaties handelt over de economische analyse van de belasting en over de sociale zekerheid. Hij heeft heel wat ervaring met micro-simulatiemodellen, zowel inzake directe als indirecte belastingen, in het bijzonder in het kader van het EUROMOD-netwerk waarvoor hij het Belgische nationale team in dit Europees consortium leidt. Het EUROMOD-model vormde de hoeksteen van het “Rekening14”-project waarbinnen in 2014 de verkiezingsprogramma's van de Vlaamse partijen geanalyseerd werden. Onlangs werd dit model op vraag van de Europese Commissie uitgebreid met BTW en accijnzen, en met een gedragsmodel werkaanbod.