Met de zesde staatshervorming werd de fiscale autonomie van de gewesten in de personenbelasting aanzienlijk verhoogd. Er werden twee belangrijke wijzigingen ingevoerd met enerzijds de devolutie inzake een groot deel van de PB in de vorm van gewestelijke opcentiemen, en anderzijds de overdracht van verschillende fiscale uitgaven naar de gewesten, o.a. betreffende de eigen woning en de dienstencheques. De gewesten hebben snel gebruikgemaakt van die nieuwe autonomiemogelijkheden. Dit lunchdebat is een unieke gelegenheid om de balans op te maken van de recente ontwikkelingen en de vragen die ze oproepen.

Spreker

Marc BOURGEOIS is gewoon hoogleraar aan de universiteit van Luik, waar hij fiscaal recht en overheidsfinanciënrecht doceert. Hij is de oprichter van het Tax Institute van de universiteit van Luik, dat hij mee bestuurt. Een van zijn belangrijkste expertise- en onderzoeksdomeinen is het fiscale federalisme, meer specifiek kwesties die te maken hebben met de financiering van de gefedereerde entiteiten in België en met de regionalisering van de fiscale, normatieve en uitvoerende bevoegdheden. Marc Bourgeois is ook lid van de Waalse Raad voor Fiscaliteit en Financiën en professor aan het Institut des sciences commerciales de Kinshasa (Democratische Republiek Congo).

Nicole PLETS is voltijds professor fiscaal recht aan de faculteit Rechten van de UAntwerpen (van 2006-2008 ook deeltijds verbonden aan de KULeuven, faculteiten ETEW en Rechtsgeleerdheid). Zij is stichtend lid en lid van het Directiecomité van de Antwerp Tax Academy. In 2004 doctoreerde zij op een proefschrift over de Belgische fiscale bevoegdheidsverdeling. Haar onderzoek spitst zich dan ook vooral hierop toe, alsook op de lokale belastingbevoegdheid, de algemene beginselen van het fiscaal recht en de gezinsfiscaliteit. Ze is (co-)auteur van verschillende boeken e.a. publicaties over fiscaalrechtelijke thema’s en begeleidt ook doctoraal onderzoek in fiscale materies.