Colloquia

De aanwending van de inkomstenbelasting van de personen door de Canadese provincies – enkele elementen ter overweging voor de Belgische beleidsmakers

Na de tweede wereldoorlog hebben de Canadese provincies geleidelijk aan opnieuw bezit genomen van het domein van de inkomstenbelasting van de personen waarvan ze in 1942 afstand hadden gedaan. Deze uiteenzetting schetst de belangrijkste stappen in de evolutie van het fiscaal federalisme in Canada en de uitoefening van de fiscale autonomie door de Canadese provincies. De presentatie focust op de hervorming van 2000 die voor het stelsel van inning door de federale Staat in negen provincies (zonder Québec) een systeem oplevert dat vrij gelijkaardig is aan het systeem dat in 2011 voor België wordt voorgesteld.

"Begroting 2011" en "Fiscaal Beleid"
Weg-belasting : op nieuwe weg

De Europese Unie heeft recent belangrijke initiatieven en beslissingen genomen, met betrekking tot de verkeersbelastingen. Het is daarom interessant, na te gaan, niet alleen hoe verschillende lidstaten daarop reageren, maar ook wat en hoe de Belgische Overheden daar tegenover plannen. De verkeers-belastingen vormen een grotendeels geregionaliseerde materie binnen België. Gaan de Belgische Gewesten slagen in hun opzet tot hervorming, daar waar andere lidstaten reeds geruime tijd en met wisselend succes aan het werk zijn ?

De Europese begroting 2011 – nieuwigheden en vooruitzichten

Sinds 1 december 2009 is het Verdrag van Lissabon van kracht. Naast meer bekende verwezenlijkingen, zoals de oprichting van een permanent voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie of de invoering van een Europese dienst voor extern optreden (Buitenlandse Zaken), heeft het Verdrag ook het landschap van de institutionele bevoegdheden van de Unie ten gronde gewijzigd. Wij denken daarbij onder meer aan de grotere bevoegdheid van het Europees Parlement op begrotingsvlak: op gelijke voet met de Raad vormt het Europees Parlement voortaan een van de twee takken van de begrotingsautoriteit. Is het om die vooruitgang in de verf te zetten dat het Parlement de tijd genomen heeft om de begroting 2011 goed te keuren? Is die eerste begrotingsoefening onder het Verdrag van Lissabon een voorbode van complexere institutionele relaties? Zullen de Instellingen die nieuwe voorrechten niet gebruiken om de jaarlijkse begroting te koppelen aan andere, misschien meer politieke dossiers? Wellicht is het ook een kans om bepaalde ondersteunende of expansionistische beleidsacties op te zetten die totnogtoe op het achterplan waren gebleven. Ondanks de economische en financiële crisis waarmee talrijke lidstaten van de Unie worden geconfronteerd, is men er met de begroting 2011 in geslaagd bepaalde ambitieuze beleidsopties waar te maken. Ambitieus voor de toekomst van de Unie, voor de toekomst van haar lidstaten, voor de toekomst van haar bevolking. 2011 is nochtans maar een stap: de voorbereiding van het toekomstige financiële kader 2014-2020 belooft een al even ambitieuze evolutie op middellange en lange termijn, zij het met wat meer realiteitszin. De Unie breidt uit, de Unie wordt groter, de Unie nadert de volwassenheid: dit is het in elk geval waarop het Belgisch voorzitterschap zich de laatste zes maanden van 2010  heeft toegelegd.

Copyrights © 2014 - Cic Team / Federaal Planbureau.