Actualiteiten

Het rapport van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040

Vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo stelde op 15 april 2013 samen met Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw, de Commissie Pensioen-hervorming 2020-2040 in.

De degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen

De versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen staat als hervorming symbool voor de uittredende regering. Ook de Europese Commissie stuurde erop aan. Gehoopt wordt dat deze hervorming opnieuw meer mensen zal aanzetten tot werken. Haar tegenstanders wijzen erop dat ze in deze tijden van crisis vooral tot meer armoede zal leiden. Hoe kunnen we deze hervorming evalueren, zowel op het vlak van doeltreffendheid (minder werkloosheidsvallen) als op dat van rechtvaardigheid (impact op de inkomensverdeling)? En wat weet men globaler beschouwd over de impact van beleidsvormen die erop gericht zijn meer mensen opnieuw aan het werk te zetten?

Europees economisch en financieel Bestuur
Het begrotingsbeleid van de federale overheid en de deelstaten
Budgettaire soberheid in Europa : genoeg of meer van hetzelfde ?

Het Europese budgettaire soberheidsbeleid wordt steeds meer in vraag gesteld. Het politieke protest, voornamelijk in de landen die onderworpen zijn aan de strengste bezuinigingskuren, wordt aangevuld met kritische geluiden uit academische middens en zelfs uit internationale instellingen. Zo heeft het IMF, bij monde van zijn chief economist, begin dit jaar erkend het multiplicatoreffect van de budgettaire bezuinigingen te hebben onderschat. Ook de OESO wees op het gevaar dat een begrotingsbeleid dat te zeer vasthoudt aan soberheid op de economische groei op korte termijn doorweegt.

De Belgische gezondheidszorg: economische en budgettaire analyse

De uitgaven voor gezondheidszorg vormen een belangrijk deel van de overheidsuitgaven en meer bepaald van de uitgaven van Entiteit I die bestaat uit de federale overheid en de sociale zekerheid. Deze uitgavenpost zal steeds meer onder druk komen te staan ten gevolge van de vergrijzing van de bevolking.

De kosten van de vergrijzing: Welke solidariteit tussen de generaties?

De man in de straat, maar ook heel wat opiniemakers, lijken er intussen niet meer aan te twijfelen: toekomstige generaties zullen het minder goed hebben dan de huidige generaties. De redenen die daarvoor worden aangehaald zijn divers: de aanslepende recessie, de hoge staatsschuld, de budgettaire kost van de vergrijzing, ... In deze studiedag houden we deze, al te vaak als evident beschouwde, uitgangspunten kritisch tegen het licht. We doen dat vanuit een dubbel perspectief.

Boekpresentatie “The Return of the Deficit Public Finance in Belgium over 2000-2010”

Prior to the outbreak of the financial crisis in 2008 Belgium’s fiscal balances and debt ratios seemed to be on a firm consolidation path. Today, however, Belgium is facing a major budgetary challenge, albeit to some extent lesser than that of other Europe an countries. A proper understanding of the current situation and the design of the most appropriate policy response always benefit from an in - depth analysis of the recent past. This book offers that closer look at the evolution of public finance in Belgium over the decade 2000 - 2010.

Het begrotingsbeleid voor 2013 en de daaropvolgende jaren
Doelmatigheid van overheidssteun voor onderzoek en ontwikkeling

De meeste economisten vinden dat overheidssteun voor O&O-activiteiten gerechtvaardigd is omwille van de positieve maatschappelijke effecten en de impact op de economische groei. Daarenboven heeft ons land zich op Europees niveau geëngageerd om de uitgaven voor O&O op te trekken tot 3% van het bbp en dit streefdoel is nog altijd niet bereikt. 

Copyrights © 2014 - Cic Team / Federaal Planbureau.